Wywiad z BOLT’em Głównym kierownikiem projektu Sonic Omens [PL/EN]

Wywiad w języku polskim

1. Jak długo jesteś fanem Sonica? Jaki był twój pierwszy kontakt z niebieskim jeżem?

Pamiętam, że Sonica poznałem, gdy wymieniłem się z kolegą płytami. GTA Vice City z jakimś okropnym modem, w zamian za uszkodzoną płytę z pecetową wersją Sonic Adventure. Od pierwszego screenshota tej gry, zakochałem się w niej 🙂 Potem szukaliśmy płyt z przygodami tego niebieskiego jeża na wszelkie możliwe sposoby. Kolejnymi grami, w które zagrałem były Sonic Heroes i Sonic Riders.

Po tym na długi czas zapomniałem o serii Sonic the Hedgehog, gdyż gry na PC nie były już wydawane. I w 2017 roku, wraz z wypuszczeniem pierwszego trailera Sonic Forces, przypomniałem sobie o serii Sonic the Hedgehog. Zacząłem więc nadrabiać zaległości i dowiadywać się o wszystkich grach, które zostały wydane do tego momentu, a w wiele z nich próbowałem grać.

2. Za jaką część prac podczas produkcji gry Sonic Omens odpowiadasz?

Łatwiej jest powiedzieć za co nie odpowiadam 🙂 Nie pracuję nad kodem gry, jedynie pośrednio go dotykam. Nie piszę muzyki, po prostu daję zadanie techniczne i podążam za nastrojem i klimatem w muzyce, dla danego poziomu. Nie zajmuję się modelingiem i voice actingiem. Do wszystkiego innego, w ten czy inny sposób przykładam rękę. Taki los, twórcy projektu w celu utrzymania jedności stylu. Bardziej profesjonalnie, pełnię funkcję dyrektora artystycznego w tymże projekcie.

3. Skąd wziął się pomysł na stworzenie własnej fanowskiej gry? Skąd ta motywacja?

Nasza gra fanowska wyszła zupełnym przypadkiem, po prostu studiowałem Unreal Engine, aby renderować nasze animacje. Przypadkowo, Oban wrzucił do domeny publicznej swój Infinity Engine, na którym się wzorowałem. Cóż, z ciekawości zacząłem go przeglądać, ale nie wiedziałem do czego to wszystko doprowadzi.

4. Który epizod gry Sonic Omens lubisz najbardziej i dlaczego?

Epizod White Jungle. Ten epizod wygląda teraz trochę przestarzale w porównaniu do pozostałych, ale wierzę jednak, że to właśnie tą częścią nadałem ton całemu projektowi. Uwielbiam również powtarzać poziom Waterfall Chase.

5. Dlaczego padła decyzja na użycie Infinite Engine w projekcie?

Szczęśliwy zbieg okoliczności. Moja nauka Unreal Engine zbiegła się w czasie z wgraniem Infinity Engine do open-source.

6. Jak myślisz, co najbardziej wpłynęło na popularność Waszego projektu? Czy cieszy was taki rozgłos?

Kiedy już zdaliśmy sobie sprawę, że robimy fanowską grę, pomyślałem: “Wiele fanowskich projektów, to tylko i wyłącznie poziom demo, z demonstracją rozgrywki”. Ponieważ pracowałem dużo w dziedzinie animacji, od dawna miałem pomysł, żeby zrobić jakiś krótki film na podstawie Sonica, po prostu miałem do tego wystarczające doświadczenie, ale nie miałem rąk. Wtedy zdecydowałem, że spróbuję opowiedzieć historię w formacie gry wideo, a nie krótkiego filmu czy serialu telewizyjnego. W tym czasie byłem znudzony moją pracą i przejście do tworzenia gier, dało mi to więcej energii. Dlatego myślę, że to właśnie atmosfera i historia tak bardzo zainteresowały widzów.

7. Którą oficjalną grą najbardziej się inspirowaliście i zaczerpnęliście najwięcej pomysłów w tworzeniu Sonic Omens?

Szczerze mówiąc, żadna oficjalna gra nie zainspirowała mnie do stworzenia projektu opartego na Sonic Omens. Oprócz studiowania Unreal Engine, duży wpływ miały na mnie gry z serii Ori w tamtym czasie. Szczerze mówiąc, dla mnie osobiście jest to najbardziej ukochana gra na świecie, ma wszystko to, za co pokochałem gry wideo. Chciałem przenieść doświadczenie, które z niej wyniosłem, tylko w nie do końca zwykłym formacie, a w formacie fanowskiej gry 3D.

8. Zakładam, że mieliście pomysły, które były na stole podczas rozmów z teamem co do projektu Sonic Omens. Jaki twoim zdaniem był najciekawszy pomysł, który ostatecznie do gry nie został wdrożony?

Zmiana projektu poziomu w Tree Palace! Żartuję oczywiście 🙂

Tak naprawdę, to dyskutowaliśmy nad pomysłem wprowadzenia upgrade’ów postaci. To znaczy, zastąpiliśmy czerwone pierścienie tzw. lokacjami ze świątyni. Gracz musiałby je znaleźć na mapie, następnie rozwiązać prostą zagadkę i dostać za to punkt doświadczenia. Na poziomach znajdowałyby się dwie takie świątynie. Punkty doświadczenia otwierałyby takie zdolności jak bicz energetyczny, ataki z prędkością światła, zwiększenie skali boostu i automatyczną regenerację energii.

9. Czy będą grywalne postacie oprócz Sonica i Shadowa? Czy wcześniej ta opcja była planowana?

Poza Soniciem, Shadowem i Tornado nie są planowane żadne inne postacie.

10. Czy jak ukończycie Sonic Omens to macie zamiar dalej rozwijać grę o patche lub inne dodatki? Może jakieś DLC?

DLC są bardzo mało prawdopodobne, nawet stworzenie takiej gry jak Sonic Omens jest jednak czasochłonne. Nie wydaje mi się, żeby w naszym zespole chłopaki po ukończeniu historii chcieli kontynuować pracę w segmencie projektów fanowskich.

11. Jakby SEGA zwróciła się do Was z prośbą o stworzenie nowej gry z Soniciem zapewniając Wam  wszelką pomoc w produkcji to czy byście się na taką propozycję zgodzili?

Jest to mało prawdopodobne, ale gdyby tak się stało, chętnie rozważylibyśmy ich propozycję. Odpowiadając na pytanie, dlaczego byśmy się zgodzili, takie propozycje jednak zdarzają się tylko raz w życiu.

12. Rosyjski fandom jest bardzo duży. Czy są jakieś inne projekty z Waszego kraju, na które fan Sonica mógłby zwrócić uwagę?

Nie śledzę aż tak bardzo fandomu rosyjskojęzycznego, a właściwie fandomu w ogóle, przez co niestety nie potrafię wymienić innych ciekawych gier fanowskich w moim rodzimym fandomie.

13. Czego się spodziewasz od nowej, tajemniczej gry, mającej nieoficjalną nazwę Sonic Rangers?

Sądząc po informacjach, które wyciekły, to naprawdę będzie to coś ciekawego. Uwielbiam ten koncept Sonica w otwartym świecie, gdzie można biegać gdzie się chce. Gdyby nie ograniczenia w zasobach, bardzo chętnie spróbowałbym zrobić Omens w otwartym świecie.

14. Czego się spodziewasz od nadchodzącego filmu Sonic Movie 2?

Ciekawej i poważnej fabuły. Niestety, pierwszy film nie przypadł mi do gustu wedle tych kryteriów. Mam nadzieję, że panowie pracujący nad filmem czymś nas zaskoczą.

Interview in English

1. How long have you been a Sonic fan? What was your first contact with the blue hedgehog?

I remember that I met Sonic when I exchanged a disc of GTA Vice City with some terrible mod with a friend, for a broken disc with a PC version of Sonic Adventure. From the very first screensaver of this game, I fell in love with it 🙂 Then we looked for discs with the adventures of this blue hedgehog in every possible way. The next games I played were Sonic Heroes and Sonic Riders.

After that, I forgot about the Sonic series for a long time, since the games on the PC were no longer released. And in 2017, with the release of the first Sonic Forces trailer, I remembered the Sonic series. So I began to catch up and find out about all the games that were released up to this point, and many of them were trying to play.

2. What part of the work in the production of Sonic Omens are you responsible for?

It’s easier to say what I am not responsible for 🙂 I do not work on the game code, only indirectly touch it. I don’t write music, I just give a technical assignment and follow the mood and atmosphere in music, for the level. I don’t do modeling and voice acting. Everything else, one way or another I put my hand. Such a fate, the founder of the project in order to maintain the unity of style. More professionally, I perform the function of an art director on a project.

3. Where did the idea to create your own fan game come from? Where does this motivation come from?

Our fan game turned out by chance, I just studied the Unreal Engine to render our animation works. Coincidentally, Oban uploaded his Infinity Engine, which I followed, to the public domain. Well, for the sake of interest, I began to study it, I did not know where it all would lead.

4. Which episode of Sonic Omens do you like the most and why?

Episode White Jungle. This episode looks a little dated now compared to the other episodes. But I believe that it was with this episode that I set the tone for the whole project. I love to replay the Waterfall Chase level.

5. Why was it decided to use Infinite Engine in the project?

A lucky coincidence. My courses in Unreal Engine coincided with the upload of Infinity Engine to the open-source.

6. What do you think most influenced the popularity of your project? Do you enjoy such publicity?

When we already realized that we were making a fan game, I thought: “Many fan projects, this is just a demo level, with a demonstration of gameplay.” Since I worked a lot in the field of animation, I had an idea for a long time to make some kind of short film based on Sonic, I just had enough experience for this, but I have no hands. Then I decided to try to tell the story in the format of a video game, not a short film or a TV series. At that time I was bored with my job and the transition to game development, it gave me great energy. Therefore, I think that it was the atmosphere and the story that so interested the audience.

7. Which official game did you get the most inspiration and ideas for creating Sonic Omens?

To be honest, no official game inspired me to create a project based on Sonic Omens. In addition to studying Unreal Engine, I was greatly influenced by the games of the Ori series at that time. Honestly, for me personally, this is the most beloved game in the world, it has everything for which I actually fell in love with video games. I wanted to transfer the experience that I got from her, only in a not quite usual format. In a 3D fan game.

8. I assume you had the ideas that were on the table when talking with the team about the Sonic Omens project. What in your opinion was the most interesting idea that was not finally implemented in the game?

Changing the level design of the Tree Palace! Just kidding 🙂

In fact, we were discussing the idea of introducing character upgrade on level research. That is, we replaced the red rings with the so-called locations from the temple. The player had to find them on the map, then solve a simple puzzle and get a pumping point for this. There would be 2 such temples on the levels. Pumping points would open up abilities such as an energy whip, light-speed attacks, an increase in the boost scale, and auto energy regeneration.

9. Will there be playable characters besides Sonic and Shadow? Was this option planned before?

Apart from Sonic, Shadow, and Tornado, no more characters are planned.

10. When you finish the Sonic Omens project, do you intend to further develop the game with patches or other add-ons? Maybe some DLC?

DLC are very unlikely, even creating a game like Sonic Omens is time-consuming. I don’t think that in our team the guys after we finish the story would like to continue working in the fan projects segment.

11. As if SEGA asked you to create a new game with Sonic, providing you with all the help in the production, would you agree to such a proposal and why?

This is unlikely, but if this happened, we would gladly consider their proposal. And answering the question of why we would agree, such proposals come only once in a lifetime.

12. The Russian fandom is very large. Are there any other projects from your country that a Sonic fan might pay attention to?

I don’t follow the Russian-speaking fandom that much, and indeed the fandom in general, which unfortunately I cannot name other interesting fan games in our Russian-speaking fandom.

13. What do you expect from the new, mysterious game, unofficially called Sonic Rangers?

Judging by the information leaked from one resource, then it really will be something interesting. I love the idea of making Sonic in an open world where you can run wherever you want. If not for resource constraints, I would love to try to make Omens in the open world.

14. What do you expect from the upcoming Sonic Movie 2?

An interesting and serious plot. Unfortunately, I did not like the first film exactly according to these criteria. I hope the guys working on the film will surprise us with something.


Link do gry, za którą BOLT i Jego Team jest odpowiedzialny / Link to the game for which BOLT and his team are responsible: Sonic Omens

Podziel się z innymi!
Domyślny obrazek
Tails
🛩️Lecę wyżej i nigdy się nie poddaję🛩️
Artykuły: 161