Wywiad z P3dr0, jednym z organizatorów Sonic Amateur Games Expo (SAGE) [PL/EN]

Wywiad w języku polskim

1. Jak długo jesteś fanem Sonica? Jaka była Twoja pierwsza styczność z niebieskim jeżem?

Jestem fanem Sonica od dziecka. Pierwszy kontakt miałem chyba z pecetową wersją Sonic CD, która była dodawana do gazety w CD-ROM-ie, a razem z nim kilka dem z różnych gier.

2. W których edycjach SAGE brałeś większy udział w organizacji Expo? Jakie funkcje tam pełniłeś?

SAGE 2016 było prawdopodobnie tym, w które bezpośrednio włożyłem najwięcej pracy, ponieważ byłem odpowiedzialny za cały design strony. Jednak od 2014 roku pomagałem w prawie każdym z nich, zazwyczaj nadzorując pracę i pomagając w razie potrzeby.

3. Dlaczego postanowiłeś brać udział w organizacji SAGE?

Kiedy stałem się częścią SFGHQ, stałem się domyślnie zaangażowany. Zacząłem pomagać w organizacji streamów i pomagać ludziom w dostaniu się na nie. W tamtych czasach nie mieliśmy systemu do automatycznego odtwarzania streamów lub przełączania pomiędzy Youtubem, Twitchem i podobnymi, nikt tak naprawdę nie miał swoich osobistych kanałów ani nic z tych rzeczy. Streaming był czymś nowym i wiele z tych usług nie było przyjaznych dla użytkownika czy łatwych do zrozumienia dla wielu ludzi. Wtedy wszyscy musieliśmy korzystać ze wspólnego konta na uStream czy innej tego typu usłudze, więc wymagało to, żeby ktoś z obsługi był w pobliżu, żeby kolejni ludzie mogli dostać klucz dostępu, żeby mogli streamować lub po prostu żeby pomóc im nadawać na żywo. Po tym zacząłem pomagać przy projektach, ponieważ miałem doświadczenie z webdesignem oraz trochę umiejętności artystycznych. Tak to się potoczyło.

4. Czy Twoim zdaniem organizacja całego SAGE jest trudna? Jaka część w organizacji całej wystawy jest najtrudniejsza Twoim zdaniem?

Organizacja SAGE sama w sobie nie jest bardzo trudna. Myślę, że udało nam się znaleźć format, który się sprawdza i od tego czasu trzymamy się go, wprowadzając jedynie kilka poprawek przy każdej kolejnej edycji. Jednak każdy rok wymaga nowego projektu, nowego motywu przewodniego, nowego trailera, nie wspominając już o dostosowaniu się do najnowszych technologii i byciu na bieżąco. Organizacja samego wydarzenia nie jest najtrudniejsza, ale wszystkie te drobne zadania mają tendencję do kumulowania się i w końcu pochłaniają wiele wysiłku wszystkich zaangażowanych. W pewnym sensie jest to jak budowa domu: wiesz, że potrzebuje ścian, podłogi, dachu, okien i drzwi. To są podstawowe elementy i niewiele się zmienia. Jednak zdobycie materiałów, wymieszanie cementu, pomalowanie ścian, umieszczenie rzeczy na miejscu i tak dalej, wymaga czasu i wiele wysiłku.

5. Która edycja SAGE najbardziej się Tobie podobała i dlaczego?

Zeszłoroczna edycja była niesamowita, ale jeśli miałbym wybrać ulubioną to musi być ta z 2016 roku, przy której pomagałem najwięcej.

6. Jaka Twoim zdaniem jest najbardziej imponująca gra fanowska jaka pojawiła się na SAGE?

Nie mogę tak naprawdę wybrać żadnego faworyta, myślę, że już samo stworzenie gry i wystawienie jej na pokaz dla świata robi wrażenie. Jednak skłamałbym, gdybym powiedział, że nie mam miękkie miejsce dla starszych gier, takich jak Sonic XG i Sonic Frenzy Adventure.

7. Jaka Twoim zdaniem gra na SAGE szczególnie wyróżniła się oprawą audiowizualną?

Jako że SAGE jest otwarte dla wszystkich, bez względu na umiejętności czy typu gry, to trochę niesprawiedliwe dokonywać porównań, jednak ostatni wysyp tytułów 3D był całkiem imponujący. Szczególnie podobają mi się tytuły, w których udało się stworzyć całkowicie własne assety.

8. Pełna nazwa Waszego Expo brzmi “Sonic Amateur Games Expo”. Tak na pierwszy rzut oka można sie spodzieać, że zostaną pokazane gry fanowskie z Sonica. Dlaczego w Waszym expo pojawiają się także gry nie związane z niebieskim jeżem?

Nazwa “Sonic Amateur Games Expo” została stworzona przez społeczność, aby dać twórcom fan-gier termin realizacji ich bieżących projektów. SAGE we wczesnych latach 2000 było wyłącznie poświęcone Sonicowi, ponieważ społeczność zajmowała się wyłącznie tworzeniem fan-gier. Kiedy indie gamedev stał się bardziej zawodem niż hobby, więcej projektów tego typu zaczęło pojawiać się coraz częściej w społeczności, a w końcu także na SAGE i myślę, że to świetnie. „Sonic” w tytule jest tak naprawdę tylko dlatego, że tak to się zaczęło, SAGE nie jest tak naprawdę poświęcone samemu Sonicowi, ale bardziej celebracji dzieł społeczności.

9. Widziałeś już zapewne wiele fanowskich projektów na SAGE. Czy jest jakaś rzecz, która się pojawiła w grach fanowskich i chciałbyś aby pojawiła się w oficjalnych tytułach od SEGA?

Jako fan klasycznego Sonica, myślę, że jedyną rzeczą, na którą czekałem w oficjalnych tytułach, jest fizyka oparta na pędzie. Nie miałbym również nic przeciwko zobaczeniu większej ilości oficjalnych tytułów z Soniciem w 2D, oczywiście odpowiednio wykonanych!  Na pewno nie czekam na “Sonic 4 Episode 3”!

Interview in English

1. How long have you been a Sonic fan? What was your first contact with the blue hedgehog?

I’ve been a Sonic fan since I was a child. First contact I had was probably with the PC version of Sonic CD, that came in a CD-ROM Magazine packed with some demos from various games.

2. In which editions of SAGE did you participate more in the organization of the Expo? What were your functions there?

SAGE 2016 was probably the one I put in the most work in directly, since I was responsible for the entirety of the website’s design. But I’ve helped out in almost every one of them since 2014, usually overseeing the work and helping when needed.

3. Why did you decide to take part in SAGE?

When I became part of staff in SFGHQ, I sorta became involved by default. I started helping organize streams and helping people get in. Back then, we didn’t had a system to auto-play streams or change them between Youtube, Twitch and whatnot, no one really had their own personal channels or anything like that. Streaming was a new thing and a lot of those services weren’t really user-friendly or easy to understand for a lot of people. Back then, we all had to use a shared account for uStream or some service like that, so it kinda required for a staff member to be around so the next people could get access key so they could stream or simply to help get them live. After that I started helping with designs since I had some experience with webdesign and some artistic skills and it kinda went on from that.

4. In your opinion, is the organization of the entire SAGE difficult? What part of the organization of the entire Expo is the most difficult in your opinion?

Organizing SAGE isn’t very difficult by itself. I think we managed to find a format that works and we have stuck to it ever since, only making a few adjustments with every new iteration. However, every year requires a new design, new theme, a new trailer, and not to mention adapting to recent technologies and staying up to date. Organizing the event itself isn’t the hard part, but all those minor tasks tend to accumulate and end up taking a lot of effort from everyone involved. In a sense, it’s like building a house: you know it needs walls, a floor a roof and windows and doors. Those are the core components and that doesn’t change much. However, getting the materials, mixing cement, painting walls, putting things in place and so on, takes time and a lot of effort.

5. Which edition of SAGE did you like the most and why?

Last year’s edition was incredible, but if I had to pick a favorite it has to be 2016’s which was the one I helped the most on.

6. What do you think is the most impressive fan game on SAGE?

I can’t really pick any favorites, I think it’s already impressive having made a game and putting on display for the world to see. However, I’d lying if I said I didn’t have a soft spot for the older ones like Sonic XG and Sonic Frenzy Adventure.

7. What in your opinion was the game on SAGE particularly stand out by its audiovisual setting?

Since SAGE is open to everyone from all skill levels and all sorts of games, it’s a bit unfair to make comparisons, however the recent slew of 3D titles have been quite impressive. I also particularly love titles that manage to create entirely custom assets.

8. The full name of your Expo is “Sonic Amateur Games Expo”. At first glance, you can expect Sonic’s fan games to be shown. Why there are also games not related to the blue hedgehog in your expo?

The name “Sonic Amateur Games Expo” started as a community thing meant to give fan-game developers a deadline for their on-going projects. SAGE back in the early 2000s was exclusively Sonic because the community was exclusively creating fan-games. As indie gamedev became more of a profession than an hobby, more projects like that started to pop-in more and more in the community and eventually on SAGE as well and I think that’s great. The “Sonic” in the title is really only there because that’s how it started, SAGE isn’t really about celebrating Sonic itself, but more so about celebrating the community’s works.

9. You’ve seen many fan projects on SAGE by now. Is there something that has appeared in fan games that you would like to appear in the official SEGA titles?

Being a Classic Sonic fan, I think the one thing I’ve been waiting to see in the official titles is momentum-based physics. I also wouldn’t mind seeing more 2D official Sonic titles as well, properly made of course! I’m NOT looking forward to “Sonic 4 Episode 3” any time soon!

Podziel się z innymi!
Domyślny obrazek
Tails
🛩️Lecę wyżej i nigdy się nie poddaję🛩️
Artykuły: 166